начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Свищов - Бюст-паметник на Алеко Константинов
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

» ПРЕДСТОЯЩО
29.01.2017 г. 13 часа
Консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г., за Четвърти изборен район - Великотърновски

Изх. № ОА04-675
27.01.2017 г.

ДО

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ“
ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1, НДК, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ЕТ. 17
ГР. СОФИЯ – 1414
/e-mail:
paunov@gerb.bg/

КОАЛИЦИЯ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ”
Р-Н ВЪЗРАЖДАНЕ, УЛ. ПОЗИТАНО № 20, П.К. 382
ГР. СОФИЯ
/e-mail:
bsp@bsp.bg/

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС“
БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ № 45А
ГР. СОФИЯ
/e-mail:
karadayi@dps.bg/

КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”
УЛ. Г. БЕНКОВСКИ № 7
ГР. СОФИЯ
/e-mail:
ekipbggrajdani@gmail.com/

КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО“
ЗА НФСБ
БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 94
ГР. СОФИЯ
/ e-mail:
nfsb@skt.bg, presscenter@nfsb.bg/

ЗА ВМРО
УЛ. „ПИРОТСКА“ № 5
ГР. СОФИЯ
/e-mail:
vmro@vmro.bg/

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”
РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ № 25А, ЕТ. 1
ГР. СОФИЯ
/е-mail:
dessislava_balabanova@yahoo.com, bojinov@gmail.com, mirrella_k@abv.bg/

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА”
УЛ. ВРАБЧА № 1
ГР. СОФИЯ
/
 e-mail: centralа@ataka.bg/

КОАЛИЦИЯ „АБВ“
УЛ. „ВРАБЧА“ № 23, ЕТ. 2
ГР. СОФИЯ
/e-mail:
abv.org.ko@gmail.com, abv.org.reg@gmail.com, vatcheva.v@gmail.com/

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

Относно: Консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г., за Четвърти изборен район - Великотърновски

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С Указ № 59 от 24.01.2017 г., обн. в ДВ бр. 9 от 26.01.2017 г., на Президента на Република България на 26 март 2017 г. са насрочени избори за народни представители.

Съгласно приетата с Решение № 4125-НС/26.01.2017 г. „Хронограма за изборите за Народно събрание 26.03.2017 г.“ и Решение № 4130-НС/26.01.2017 г. на Централната избирателна комисия в срок до 29 януари 2017 г. /56 дни преди изборния ден/ областните управители провеждат консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание, а именно с Партия „ГЕРБ", Коалиция „БСП лява България", Партия „ДПС", Коалиция „Реформаторски блок", Коалиция „Патриотичен фронт“, Коалиция „България без цензура“, Партия „АТАКА" и Коалиция „АБВ“, като в консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

В тази връзка, на основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4130-НС/26.01.2017 г. на Централната избирателна комисия, каня Вас или Ваш упълномощен представител на 29 ануари 2017 г. /неделя/ от 13:00 часа, в „Гербова зала” на Областна администрация – Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Център 2, за провеждане на консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. за Четвърти изборен район - Великотърновски.

При провеждане на консултациите, на основание чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 4130-НС/26.01.2017 г. на Централната избирателна комисия, партитие и коалициите представят:

1.                  Писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2.                  Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24 януари 2017 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция;

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);

5. Предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни. /Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия/.

6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение №23-НС от изборните книжа).

Горепосочените документи остават неразделна част от протокола от проведените консултации и се изпращат ведно с последния от областен управител на Централната избирателна комисия.

При изготвяне на предложенията, моля да имате предвид, че съгласно чл. 61 от Изборния кодекс и Решение № 4130-НС/26.01.2017 г. на Централната избирателна комисия съставът на РИК за Четвърти изборен район - Великотърновски е както следва:

1. Състав на Районна избирателна комисия:

·         Районната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове.

·         Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в една и съща РИК.

·         Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

2. Общ брой членове на РИК – Велико Търново – 13 членове, в това число председател, двама заместник-председатели и секретар.

2.1. При назначаването на членовете на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции  в 43-то Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 24 януари 2017 г., като се използва методът на най-големия остатък;

2.2 Съставът на РИК с 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите по предходната точка, е както следва

·         За Партия „ГЕРБ” – 4 членове;

·         Коалиция „БСП лява България“ – 2  членове;

·         За Партия „ДПС” – 2 членове;

·         За Коалиция „Реформаторски блок“ – 1 член;

·         За Коалиция „Патриотичен фронт“ – 1 член;

·         За Коалиция „България без цензура“ – 1 член;

·         За Партия „АТАКА” – 1 член;

·         За Коалиция „АБВ“ – 1 член.

3.                  Изисквания към членовете на Районната избирателна комисия - Съгласно чл. 65 от Изборния кодекс и Решение № 4130-НС/26.01.2017 г. за членове на РИК се назначават лица, които:

3.1.            са български граждани;

3.2.            са навършили 18 години;

3.3.            не са поставени под запрещение;

3.4.            не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

3.5.            не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

3.6.            владеят български език;

3.7.            са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

Обстоятелствата по т. 3.1; т. 3.2; т. 3.3; т. 3.4; т. 3.5 и т. 3.6  се установяват с декларация, а по т. 3.7 – с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай, че все още няма издадена диплома).

Поканата за насрочване на консултации за определяне на състав на РИК и съобщението за насрочени консултации на 29 януари 2017 г. от 13:00 ч. в „Гербова зала” в Областна администрация-Велико Търново, находяща се в гр. В.Търново, пл. „Център” № 2 са публично оповестени на интернет страницата на Областен управител на адрес: http://www.vt.government.bg, секция „Предстоящо”.

Съобщението е оповестено на таблото за съобщения на партерния етаж в сградата.

Приложение:

1.      Решение № 4130-НС/26.01.2017 г. на Централната избирателна комисия;

2.      Приложение №23-НС от изборните книжа - Декларация от лицата, предложени за членове на РИК

С уважение, /П/

ПРОФ. Д. ИК. Н ПЕНЧО ПЕНЧЕВ
Областен управител на
област Велико Търново

Съобщение
Стартира обезщетение за отчуждени имоти за строителство на път ІІ-55 Велико Търново – Гурково

СЪОБЩЕНИЕ

Областен управител на област Велико Търново уведомява собствениците, подлежащи на обезщетение за отчуждените им имоти с РМС № 814/ 21.12.2013г. за строителството на Обект: Път ІІ-55 Велико Търново – Гурково в участъка от към 11+ 700 км. до към 31+561.10 км, че на основание чл.39а от ЗДС, средствата са преведени от Агенция пътна инфраструктура по сметка на Областен управител. Заявление с необходимите документи за комплектоване на преписки за обезщетение се подават пред Областен управител.

Заявление с необходимите документи за комплектоване на преписки за обезщетение за отчуждени имоти за строителството на път ІІ-55 Велико Търново – Гурково

Пожароопасен сезон
ЗАПОВЕД № ОА04-2702 от 25.03.2017 г. за определяне времето от 01.04.2017 г. до 30.10.2017 г. за пожароопасен сезон в горските територии, находящи се в област Велико Търново

ЗАПОВЕД

  ОА04 – 2702

В. Търново, 25.03.2017 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 137 от Закона за горите, предложение на директора на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, изх. № 1363/09.03.2017 г., с цел осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горски територии

НАРЕЖДАМ:

1. Определям времето от 01.04.2017 г. до 30.10.2017 г. за пожароопасен сезон в горските територии, находящи се в Област Велико Търново. 

2. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

3. Кметовете на общини, кметовете на кметства, кметските наместници, ръководителите на ведомства и собствениците на гори да създадат необходимата организация за осигуряване пожарната безопасност в горските територии.

4. Изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места /контейнери за смет и регламентирани сметища/.

5. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.

6. Кметове на населени места, ръководителите на обекти и директорите на държавни горски и ловни стопанства, да проверяват състоянието на противопожарните хидранти, водоеми и противопожарни депа и предприемат необходимите мерки за възстановяване на неизправните, ако има такива.

7. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи и/или попадащи в горски територии, са длъжни за собствена сметка:

- да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;

- да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обектите или съоръженията;

- да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят.

8. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

9. Сдруженията на ловците, риболовците и туристите в Република България, чрез своите органи, да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.

10. Органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново и служителите на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури да спират дейности и/или машини и съоръжения, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на горски пожари.

11. Началниците на военните поделения и части при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари и за своевременното им потушаване.

12. Органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново, със съдействието на държавните горски и ловни стопанства, общините, собствениците и/или ползвателите на горски територии, както и на лицата извършващи дейности в тях да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и потушаване на горски пожари.

13. Органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново, Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите – Велико Търново самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.

14. Кметовете на населени места да организират денонощна телефонна връзка с органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново по места за своевременно информиране в случай на пожар.

15. При възникване на пожар в горски територии, Директорите на териториалните поделения ДГС към Северно-централно държавно предприятие гр. Габрово и структурите на Изпълнителна агенция по горите, незабавно да предоставят информация, съгласно утвърдената схема за оповестяване.

16. Настоящата заповед да се оповести публично на интернет страницата на Областен управител на област Велико Търново, на адрес: www.vt.government.bg

17. Кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново, да сведат настоящата заповед до знанието на заинтересованите лица на територията на общината за сведение и изпълнение по компетентност, включително и до председателите на ловно-рибарски дружества и туристически дружества, регистрирани на територията на съответната община.

Копие от настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение на кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново, директора на Регионалната дирекция по горите  – Велико Търново, директора на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново, началника на Национален военен университет ,,Васил Левски” - Велико Търново, управителя на ,,Енерго-Про – Мрежи”, РОЦ Горна Оряховица и Габрово,  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури - Отдел “Рибарство и контрол” – Велико Търново и директора на Железопътна секция – Горна Оряховица.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОЦОВ     /П/

Областен управител на

област Велико Търново

График
Eжегодно обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАПОВЕД

  РД-06-03-4

В. Търново, 28.04.2017 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 138а, ал. 3 и ал. 4 от Закона за водите,  чл. 212, чл. 213 и чл. 214, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, приета с ПМС № 262 от 5.10.2016 г., обн., ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г.

НАРЕЖДАМ:

I.  Сформирам междуведомствена комисия в състав:

1.  Представител на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;

2. Представител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново;

3. Представител на Басейнова Дирекция за управление на водите – Дунавски район, гр. Плевен;

4. Представител на Областна администрация Велико Търново.

Членовете на Комисията следва да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по някоя от следните специалности: Хидротехническо или Хидромелиоративно строителство, ВиК, Геодезия или друга подходяща специалност.

II. Междуведомствената комисия следва да извърши ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях съгласно чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, като на обследване подлежат всички язовирни стени и съоръженията към тях, намиращи се на територията на област Велико Търново, независимо от тяхната собственост.

Комисията има право на достъп до обектите за проверка; на достъп до цялата документация, съхранявана в досието на обекта и да прави предписания на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях за изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност.

В рамките на проверките Междуведомствената комисия следва да:

1. анализира предоставената от кметовете на общини информация по чл. 141, ал. 6 от Закона за водите и извърши проверки на място на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях;

2. предписва на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност и безопасната им експлоатация;

3. проверява изпълнението на дейностите по осигуряване на проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от язовирните стени;

4. съставя протоколи за направените констатации и предписания в срок до 14 дни от проверката.

За всеки обследван обект Комисията съставя протокол за техническото състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях, съгласно образец, изготвен от ДАМТ на основание чл. 216, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние /Приложение № 1 към настоящата заповед/, който съдържа: датата на извършване на проверката; номера на настоящата заповед; номера на имота по кадастрална карта; общото описание на обекта; наименованието/имената на собственика и оператора на язовирните стени и на съоръженията към тях; характерните условия и обстоятелствата при провеждане на инспекцията; данните за язовирната стена и водохранилището; резултатите и анализа на наличните наблюдения и измервания с КИС между две инспекции; техническото и експлоатационното състояние на машинното и електротехническото оборудване; установените проблеми по сигурността и техническото състояние; констатацията относно наличието на оценка на сигурността и анализ на техническото състояние; предписания и срок за тяхното изпълнение.

Протоколът се изготвя в 14-дневен срок от приключването на обследването и се подписва от членовете на комисията. Когато някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола и към него се прилагат писмени мотиви в 3-дневен срок от подписването му. Протоколът се изготвя в 6 еднообразни екземпляра – за всеки от членовете на Комисията, за собственика на язовирните стени и на съоръженията към тях и за кмета на общината.

Протоколите за направените констатации и предписания в срок до 14 дни от проверката се предоставят на Областен управител – Велико Търново и се изпращат на собственика на язовирната стена и/или съоръженията към нея, на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район, гр. Плевен, за предприемане на действия съобразно правомощията им по Закона за водите; протоколът се изпраща и на кмета на общината, на чиято територия се намира язовирната стена и съоръженията към нея.

III. Oпределям график на извършването на обследванията на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на Област Велико Търново, както следва:

Община

Период на проверката

1.

Язовир „Александър Стамболийски“

15.05.2017 г.

2.

Язовир „Йовковци“

16.05.2017 г.

3.

Елена

16.05.2017 г. – 19.05.2017 г.

4.

Златарица

22.05.2017 г. – 02.06.2017 г.

5.

Горна Оряховица

05.06.2017 г. – 16.06.2017 г.

6.

Свищов

19.06.2017 г. – 20.06.2017 г.

7.

Стражица

21.06.2017 г. – 14.07.2017 г.

8.

Павликени

17.07.2017 г. – 19.07.2017 г.

9.

Сухиндол

20.07.2017 г. – 21.07.2017 г.

10.

Полски Тръмбеш

24.07.2017 г. – 31.07.2017 г.

11.

Велико Търново

01.09.2017 г. – 21.09.2017 г.

12.

Лясковец

25.09.2017 г. – 29.09.2017 г.

Графикът да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Велико Търново най-късно 15 дни преди началото на инспекциите и да се изпрати на ръководителите на административни структури, имащи свои представители в комисията, както и на кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново. 

При неблагоприятни метеорологични условия, които не позволяват извършване на проверките, утвърдения с настоящата заповед график може да бъде изменен. Измененият график, след неговото утвърждаване, се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Велико Търново и се изпраща на ръководителите на административни структури, имащи свои представители в комисията, както и на кметовете на общини.

IV. Кметовете на общини следва:

1. Да определят компетентни ръководни лица и експерти от общинската администрация, които да присъстват при проверката на обекти по настоящата заповед, за територията на съответната общината и да подпишат констативните протоколи;

2. Да осигурят транспорт за участие на определените по т. III.1 лица в проверките по  настоящата заповед;

3. Да подготвят необходимата и налична документация и информация за работа на комисията;

4. Да уведомят ползвателите на обектите – общинска собственост за конкретната дата на проверката;

5. В срок до 05.05.2017 г. да предоставят на Областен управител -Велико Търново, за нуждите на междуведомствената комисия, информацията по чл. 141, ал. 5, т. 3 от Закона за водите – информация за резултатите от извършените периодични проверки на язовирните стени и съоръженията към тях – общинска собственост.

V. Командировъчните разходи на членовете на междуведомствената комисия и разходите за транспортно осигуряване са за сметка на съответните ведомства.

Копие от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново, Директора на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район, гр. Плевен и на кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново.

Контрол по изпълнение на настоящата заповедта, ще упражнявам лично.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОЦОВ  /

Областен управител на
област Велико Търново

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
РЕАЛИЗИРАНИ МЕРКИ
ЗА НАМАЛЯВАНЕ
НА АДМИНИСТРАТИВНАТА
И РЕГУЛАТОРНА ТЕЖЕСТ
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

  2003-2017 © Областен управител Велико Търново, Сайтът е създаден от: Граждански институт, Поддръжка и уебдизайн: Аспектрум ООД