начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Павликени - АРТ "Рустика"
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

» ПРЕДСТОЯЩО
Съобщение
Стартира обезщетение за отчуждени имоти за строителство на път ІІ-55 Велико Търново – Гурково

СЪОБЩЕНИЕ

Областен управител на област Велико Търново уведомява собствениците, подлежащи на обезщетение за отчуждените им имоти с РМС № 814/ 21.12.2013г. за строителството на Обект: Път ІІ-55 Велико Търново – Гурково в участъка от към 11+ 700 км. до към 31+561.10 км, че на основание чл.39а от ЗДС, средствата са преведени от Агенция пътна инфраструктура по сметка на Областен управител. Заявление с необходимите документи за комплектоване на преписки за обезщетение се подават пред Областен управител.

Заявление с необходимите документи за комплектоване на преписки за обезщетение за отчуждени имоти за строителството на път ІІ-55 Велико Търново – Гурково

Пожароопасен сезон
ЗАПОВЕД № ОА04-2702 от 25.03.2017 г. за определяне времето от 01.04.2017 г. до 30.10.2017 г. за пожароопасен сезон в горските територии, находящи се в област Велико Търново

ЗАПОВЕД

  ОА04 – 2702

В. Търново, 25.03.2017 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 137 от Закона за горите, предложение на директора на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, изх. № 1363/09.03.2017 г., с цел осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горски територии

НАРЕЖДАМ:

1. Определям времето от 01.04.2017 г. до 30.10.2017 г. за пожароопасен сезон в горските територии, находящи се в Област Велико Търново. 

2. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

3. Кметовете на общини, кметовете на кметства, кметските наместници, ръководителите на ведомства и собствениците на гори да създадат необходимата организация за осигуряване пожарната безопасност в горските територии.

4. Изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места /контейнери за смет и регламентирани сметища/.

5. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.

6. Кметове на населени места, ръководителите на обекти и директорите на държавни горски и ловни стопанства, да проверяват състоянието на противопожарните хидранти, водоеми и противопожарни депа и предприемат необходимите мерки за възстановяване на неизправните, ако има такива.

7. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи и/или попадащи в горски територии, са длъжни за собствена сметка:

- да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;

- да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обектите или съоръженията;

- да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят.

8. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

9. Сдруженията на ловците, риболовците и туристите в Република България, чрез своите органи, да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.

10. Органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново и служителите на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури да спират дейности и/или машини и съоръжения, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на горски пожари.

11. Началниците на военните поделения и части при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари и за своевременното им потушаване.

12. Органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново, със съдействието на държавните горски и ловни стопанства, общините, собствениците и/или ползвателите на горски територии, както и на лицата извършващи дейности в тях да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и потушаване на горски пожари.

13. Органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново, Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите – Велико Търново самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.

14. Кметовете на населени места да организират денонощна телефонна връзка с органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново по места за своевременно информиране в случай на пожар.

15. При възникване на пожар в горски територии, Директорите на териториалните поделения ДГС към Северно-централно държавно предприятие гр. Габрово и структурите на Изпълнителна агенция по горите, незабавно да предоставят информация, съгласно утвърдената схема за оповестяване.

16. Настоящата заповед да се оповести публично на интернет страницата на Областен управител на област Велико Търново, на адрес: www.vt.government.bg

17. Кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново, да сведат настоящата заповед до знанието на заинтересованите лица на територията на общината за сведение и изпълнение по компетентност, включително и до председателите на ловно-рибарски дружества и туристически дружества, регистрирани на територията на съответната община.

Копие от настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение на кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново, директора на Регионалната дирекция по горите  – Велико Търново, директора на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново, началника на Национален военен университет ,,Васил Левски” - Велико Търново, управителя на ,,Енерго-Про – Мрежи”, РОЦ Горна Оряховица и Габрово,  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури - Отдел “Рибарство и контрол” – Велико Търново и директора на Железопътна секция – Горна Оряховица.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОЦОВ     /П/

Областен управител на

област Велико Търново

Съобщение
Осигурено е обслужване плащането на такси за административни услуги с банкови карти чрез реален ПОС терминал

Областна администрация Велико Търново уведомява, че плащания на такси за административни услуги, предоставяни от администрацията, могат да се извършват и с банкови карти чрез реален ПОС терминал.

В звеното за административно обслужване е поставено ПОС терминално устройство, посредством което е възможно заплащане с притежавани от лицата дебитни или кредитни карти VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика.

За картови плащания към бюджетни организации, физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисиони и такси, съгласно чл. 4, ал. 5 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново